Planowanie, rejestracja i kontrola przedsięwzięć budowlanych

Ocena: 0
1806
Do tytułowego celu można wykorzystać program Planista BD 2008.
Umożliwia on m.in. tworzenie harmonogramu, zarządzanie poszczególnymi składowymi przedsięwzięcia oraz końcowe rozliczenie inwestycji. Na tych właśnie etapach skupiamy się w poniższym artykule.


Kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia w programie Planista BD 2008
Rys. PMC Piotr Chyliński


Tworzenie harmonogramu
Planista BD 2008 umożliwia łatwe wykonanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia przez rozlokowanie w czasie poszczególnych zadań za pomocą kursora lub użycie modelu sieciowego. Modelowanie to polega na określeniu bezpośrednich zależności występujących pomiędzy poszczególnymi zadaniami, przez co tworzy się sieć, która powoduje automatyczne rozlokowanie w czasie poszczególnych zadań jednocześnie wyznaczając tzw. ścieżkę krytyczną dla przedsięwzięcia.

Na harmonogramie można nanosić informacje o postępie realizacji poszczególnych zadań. Harmonogram zapisany do bazy z tak naniesionymi informacjami stanowi raport z postępu prac na budowie. Na podstawie tego raportu można analizować zagrożenia związane z dotrzymaniem planowych terminów zakończenia zadań. Porównując rzeczywisty postęp prac z postępem planowanym oraz planowane koszty przewidziane na realizację wykonanych prac z kosztami rzeczywiście poniesionymi uzyskujemy analizę przedsięwzięcia za pomocą tzw. metody wartości uzyskanej. Analiza ta wyznacza dla budowy współczynnik kosztów i współczynnik harmonogramu oraz odchylenie od kosztów i odchylenie od harmonogramu. Taką analizę w programie Planista BD 2008 można uzyskać dla każdej realizowanej budowy.

Na etapie modelowania przedsięwzięcia można przypisać do poszczególnych zadań odpowiednich pracowników oraz potrzebne maszyny. Zarówno pracownicy, jak i maszyny są wcześniej zapisani do bazy, którą zakłada program Planista. Przypisania te pozwalają uzyskać wykresy zapotrzebowania, z których można wyodrębnić np. okresy, gdzie występuje zapotrzebowanie przekraczające dostępność danego zasobu (określonych pracowników lub maszyny).

Zarządzanie składowymi inwestycji
Zarządzanie czasem występuje gdy pojawiają się odchylenia od przyjętego harmonogramu i powstaje groźba wykonania zadań z przekroczeniem ustalonych terminów. W takim przypadku pomocny jest model sieciowy, którym wyznaczana jest ścieżka krytyczna. Na tym modelu można wprowadzać zmiany polegające na zmniejszaniu czasów wykonania zadań leżących na ścieżce krytycznej np. przez wprowadzenie drugiej zmiany czy zwiększenie liczebności brygad itp. Za pomocą tych zabiegów można symulować zmiany czasów realizacji całego przedsięwzięcia.

Zarządzanie zaopatrzeniem materiałowym wspomagane jest planowanymi zapotrzebowaniami na materiał w zestawieniach miesięcznych lub tygodniowych. Zestawienie takie można uzyskać dla zadanego okresu i materiałów, np. dla których zakup powinien być poprzedzony akcją ofertową czy koniecznością złożenia zamówienia z odpowiednim okresem wyprzedzenia. Ponadto zapisywanie poszczególnych harmonogramów do bazy pozwala uzyskiwać łączne zestawienia zapotrzebowania z wszystkich wskazanych przez użytkownika harmonogramów.

Zarządzanie pracą ludzi związane jest z zagwarantowaniem dostępności odpowiednich fachowców. W przypadku wystąpienia przekroczenia dostępności można starać się pozyskać odpowiednią siłę roboczą z zewnątrz, czy zmienić plan urlopów.

Zarządzanie sprzętem jest podobne do zarządzania pracą ludzi. Przy wprowadzaniu sprzętu do bazy można podać ilość posiadanych sztuk z danego rodzaju oraz określić kalendarze dostępności uwzględniające np. wyłączenia wynikające z okresowych remontów.

Zarządzanie finansami polega m.in. na zapewnieniu płynności finansowej w przedsięwzięciu. Harmonogram umożliwia sporządzenie miesięcznych zestawień planowanych przychodów i rozchodów związanych z realizacją poszczególnych zadań. W programie można również uwzględnić przesunięcia płatnicze związane z wystawianymi i przyjmowanymi fakturami. Umożliwia to uzyskanie obrazu obrotu finansowego związanego z danym przedsięwzięciem.

Kontrola realizacji budżetów
Planista BD 2008 ma także rozwiniętą funkcję ewidencyjną, która umożliwia kontrolę realizacji przyjętych budżetów. Do ewidencji kosztów służy specjalny formularz, w którym można ewidencjonować koszty ogólne oraz koszty poniesione na nakłady rzeczowe. Koszty te należy przypisywać do określonej budowy. Następnie udostępniana jest automatycznie specyfikacja robót i można przypisać określony koszt do wybranego zadania. W dolnej części formularza znajduje się lista nakładów rzeczowych wybranej budowy, która jest pomocna przy wpisywaniu nakładów rzeczowych do formularza. Na liście tej każdy nakład zaopatrzony jest dodatkowo w indeks opisujący w kosztorysie. Lista ta podpowiada również jednostkę miary, wg której określona została planowana wielkość zużycia danego nakładu. Przy wystąpieniu różnic pomiędzy jednostką zawartą w bazie a jednostką uwidocznioną na dokumencie zakupowym należy przeliczyć ilość zakupionego nakładu wg jednostki zawartej w bazie. Jeżeli rejestrowany nakład opatrzony zostanie indeksem z bazy i wpisany z występującą w bazie jednostką miary to program automatycznie zestawi planowane ilości, ceny i wartości materiałów z ilością zarejestrowaną, i wykaże różnice.


Planista BD 2008. Miesięczne zestawienie przychodów i rozchodów z uwzględnieniem terminów płatności
Rys. PMC Piotr ChylińskiKontrola przychodów polega na skonfrontowaniu wartości pobranych zaliczek i faktur za częściowo wykonane prace ze stanem ich zaawansowania. Celem tej kontroli jest uzyskanie informacji o tym czy nie zostało pobranych zbyt dużo pieniędzy w stosunku do wykonanych prac, a tym samym czy pozostałe do wykonania roboty zostaną bezpiecznie sfinansowane pozostałą do otrzymania kwotą. Podobnie jak koszty zaliczkowane, kwoty i wypisane faktury można przypisywać do określonych zadań danej budowy.

Planista BD 2008 umożliwia dokonanie kontroli faktur. Informacje o fakturach program pobiera z zewnętrznych systemów finansowo-księgowych. Każda faktura dotycząca kosztów poniesionych na budowie powinna mieć pełne odzwierciedlenie wartościowe w danych zarejestrowanych w bazie Planisty.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 4 (5) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy