Izba Rzeczoznawców PTI
Polskie Towarzystwo Informatyczne Izba Rzeczoznawców

Cele i środki działania Polskiego Towarzystwa Informatycznego określono w Statucie następująco: popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej; podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką;ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym; popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań;  reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Al. Solidarności 82A m.5
01-003 Warszawa

Adres do korespondencji
ul. Puławska 39 / 4
02-508 Warszawa

tel: 22 838 47 05
fax:22 636 89 87

www.pti.org.pl
PRO
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO zostało założone przez twórców i producentów oprogramowania w roku 1992. PRO jest obecnie jedyną organizacją w Polsce, która uzyskała zezwolenie Ministerstwa Kultury i Sztuki (DP/041/Z/2/95) na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych.

Poza ochroną praw autorskich Stowarzyszenie PRO działa na rzecz zapewnienia właściwych prawnych warunków funkcjonowania firm informatycznych, prowadzi badania polskiego rynku oprogramowania i stanowi forum integracji środowisk twórców, producentów i sprzedawców oprogramowania.
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO Agencja Ochrony Praw Autorskich

ul .Nowogrodzka 31. pok.213
00-511 Warszawa

tel/fax: 22 622-06-92

www.pro.org.pl
PIIiT
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku. Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 180 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli. Zajmujemy się też promocją polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm. Współorganizowaliśmy Kongresy Informatyki Polskiej. Patronujemy najważniejszym imprezom teleinformatycznym. Na potrzeby firm wyjaśniamy i postulujemy zmiany (często z sukcesem) w wielu ustawach i rozporządzeniach dotyczących przepisów: podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz prawa zamówień publicznych i prawa telekomunikacyjnego. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa
(wejście B, lokal 03 230 - III p.)

tel.: 22 628 22 60, 22 628 24 06
fax: 22 628 55 36

www.piit.org.pl
SKB
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Podstawowe cele Stowarzyszenia:  działanie na rzecz wyodrębnienia zawodu Kosztorysanta wśród zawodów budowlanych, wypracowanie zasad współdziałania i form integracji środowiska Kosztorysantów budowlanych, ochrona praw zawodowych i podniesienia rangi zawodu Kosztorysanta budowlanego, tworzenie warunków do powstania ogólnopolskiego samorządu zawodowego kosztorysantów budowlanych, doskonalenie i rozwój systemu Kształcenia i podnoszenia Kwalifikacji Kosztorysantów budowlanych, organizowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad środowiskowej etyki zawodowej Kosztorysantów budowlanych oraz systemu kontroli ich przestrzegania.

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

ul. Widok 5/7/9, pokój 317
00-023 Warszawa

tel.: 22 826 15 67


www.kosztorysowanie.org.pl

Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) jest samorządem zawodowym architektów w Polsce.

Nadrzędnym celem statutowym IARP jest ochrona ładu przestrzeni publicznej, poprzez sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez wszystkich swoich członków.

Działania samorządu architektów zmierzają w kierunku zagwarantowania najwyższej jakości usług wykonywanych na rzecz klientów (inwestorów), przy jednoczesnym zachowaniu wartości kulturowych i ładu przestrzennego, jako dobra publicznego.

Przynależność do IARP jest warunkiem legalnego wykonywania zawodu architekta, przede wszystkim w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej do celów uzyskania pozwolenia na budowę.

Krajowa Rada Izby Architektów

Ul. Foksal 2
00-366 Warszawa

tel. 22 827 85 14
tel./fax 22 827 62 42


www.izbaarchitektow.p
ISACA
Stowarzyszenie do Spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych
elem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności Członków w zakresie prowadzenia audytu oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie audytu i kontroli systemów informatycznych.
ISACA nadaje również certyfikaty Certified Information Security Manager (CISM).
Biuro Stowarzyszenia

ul. Wilcza 31 lok. 1A
00-544 Warszawa

tel.: 022 502 0905
fax.: 022 745 020


www.isaca.org
SJSI
Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
Organizacja jest platformą wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji dla osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniem jakości systemów informatycznych. Testowanie, jako jedna z istotniejszych metod zapewnienia jakości, jest ważnym obszarem zainteresowania Stowarzyszenia. Stowarzyszenie upowszechnia wiedzę dotyczącą testowania systemów informatycznych oraz innych metod zapewnienia jakości systemów informatycznych. Dodatkowymi celami stowarzyszenia jest ujednolicenie terminologii dotyczącej zagadnień związanych z testowaniem i jakością systemów informatycznych oraz inicjowanie, rozwijanie oraz wspieranie istniejących działań służących wdrażaniu rozwiązań w dziedzinie testowania systemów informatycznych

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

Adres korespondencyjny:

SJSI
Skrytka pocztowa 22
00-950 Warszawa


www.sjsi.org
ISSA
ISSA Polska
ISSA jest niezależną organizacją skupiającą profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji. Nie polityka i nie zyski ale etyka i fachowość członków oraz ich profesjonalne oddanie ochronie zasobów informacyjnych są siłą napędową ISSA.

ISSA zapewnia platformę kontaktu dla profesjonalistów, wymianę wiedzy fachowej, ułatwia integrację środowiska branży bezpieczeństwa informacji.
Celem "ISSA Polska - Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych" jest krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych, a także promowanie i rozwój swoich członków poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z ochroną systemów informacyjnych.
ISSA Polska

ul. Nowoursynowska 145B lok12
02-776 Warszawawww.issa.org.pl
NTIE
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
elami Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej jest: prowadzenie, inicjowanie i popieranie badań naukowych w dziedzinie informatyki ekonomicznej oraz popularyzowanie praktycznego zastosowania jej osiągnięć w gospodarce i w życiu społecznym. NaukoweTowarzystwo Informatyki Ekonomicznej

ul. Bogucicka 3
40 - 226 KATOWICE

tel.: 32 257 72 77
fax: 32 257 72 77


www.ntie.org.pl
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE jest największym na świecie stowarzyszeniem zawodowym promującym innowacje i doskonalenie technologii dla dobra ludzkości. IEEE inspiruje członków swojej globalnej społeczności do innowacji w trosce o lepsze jutro poprzez wysoko cenione publikacje, konferencje, standardy technologiczne, działalności edukacyjnej i zawodowej. Polska Sekcja IEEE
Zakład Technologii Informatycznych
Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ


ul. Reymonta 4, p. 086
30-059 Kraków

tel.: 12 633 5826


www.ieee.pl
- Reklama -

Polecane firmy